โรงเรียนบัวแก้วเกษร   84/9 หมู่ 3  ตำบลระแหง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140  

เบอร์โทรศัพท์ : 02-599-1546-7  แฟกซ์ : 02-599-1643   e-mail : school@bk.ac.th